wazne informacje

Strona główna Serwis Ważne informacje

 

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów kosztorysowych EDBUD i Fobos. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

Urząd Zamówień Publicznych na swojej stronie zamieścił publikację Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Publikacja jest zbiorem 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne.

Podręcznik dostępny jest na stronie UZP 

 

 

Urząd Zamówień Publicznych przygotował Podręcznik „Zrównoważone zamówienia publiczne. Aspekty społeczne i środowiskowe w procedurze udzielania zamówienia w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”.

Podręcznik zawiera kompleksowe omówienie instrumentów prawnych określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych umożliwiających udzielenie społecznego lub zielonego zamówienia publicznego. Celem Podręcznika jest także odpowiedź na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości związane z praktycznym stosowaniem aspektów społecznych i środowiskowych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.

 Podręcznik jest dostępny na stronie Urzędu Zamówień Publicznych 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/35800/Zrownowazone-zamowienia-publiczne.pdf

 

Związek Zawodowy Budowlani opublikował minimalną stawkę kalkulacyjną wynagrodzenia w budownictwie oraz gospodarowaniu nieruchomościami w Polsce w 2018 roku.
Stawka wynosi 17,79 zł za roboczogodzinę.

Stawka minimalna obliczana, zgodnie z Porozumieniem corocznie, ma stanowić podstawę do kalkulacji ofert w zamówieniach na w/w roboty dla sygnatariuszy porozumienia i rekomendację dla pozostałych uczestników przetargów, a także zamawiających.
Porozumienie jest reakcją środowiska budowlanego na liczne przypadki łamania zasad uczciwej konkurencji przez zamawiających i oferentów a także na bezczynność instytucji publicznych w tym obszarze.

 

 

Na stronie www.uzp.gov.pl dostępny jest przykładowy wzór regulaminu dla zamówień poniżej 30 tys. euro. Przygotowany dokument jest wzorem, a jego stosowanie jest dobrowolne. Zamawiający mogą modyfikować wzór i dostosowywać jego treść do własnych potrzeb i wymagań. 

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/wzorcowe-dokumenty

 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przygotował wzór regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, czyli poniżej 30 tys. euro.

Dokument ten ma charakter przykładowy, a jego stosowanie jest dobrowolne. Zamawiający mogą dowolnie modyfikować wzór regulaminu i dostosowywać go do własnych potrzeb. Dokonując modyfikacji należy jednak mieć na uwadze obowiązek przestrzegania przez zamawiających stosownych przepisów oraz podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. zasady uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców i przejrzystości.

 

W grudniu w Dzienniku Ustaw pod pozycją 2164 zamieszczone zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Tekst obwieszczenia zawierający tekst jednolity ustawy – Prawo zamówień publicznych jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych w zakładce „Repozytorium wiedzy / Prawo zamówień publicznych – regulacje / Prawo krajowe / Ustawa Pzp”.

https://www.uzp.gov.pl/

 

 

W dn. 28.06.2015 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 443). Celem wprowadzanych zmian jest uproszczenie i skrócenie procedur budowlanych. Zasadnicze znaczenie ma zniesienie bezwzględnego wymogu posiadania przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót budowlanych ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmiana ta umożliwia rozpoczynanie robót na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli stroną postępowania jest wyłącznie inwestor.

Nowelizacja usprawnia proces budowlany także m.in. poprzez:

◾rozszerzenie katalogu budów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę,

◾rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych na zgłoszenie,

◾rozszerzenie katalogu obiektów realizowanych bez pozwolenia i bez zgłoszenia,

◾ograniczenie katalogu obiektów wymagających uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

 

Na stronie Urzędu Zamówień Publicznych dostępne jest nowe wydanie podręcznika "Aspekty Społeczne w Zamówieniach Publicznych".

W publikacji uwzględnione zostały zmiany prawne wprowadzone ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232). Podręcznik obejmuje rozszerzony katalog klauzul społecznych związanych z realizacją zamówienia, zmienione regulacje w zakresie rażąco niskiej ceny i kryteriów oceny ofert.

 

Projekt nowego Kodeksu budowlanego został skierowany do konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych. Szczegóły projektu ustawy i stan prac nad częścią urbanistyczną kodeksu zostały przedstawione 25 maja br., podczas posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury.

W części ogólnej projektu kodeksu określono prawne ramy działań administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Wprowadzono zespół zasad ogólnych o istotnym znaczeniu dla całego procesu inwestycji budowlanych i wzmocnienia pozycji inwestora. Projekt wprowadza nowe rozwiązania mające na celu przede wszystkim uelastycznienie procedur, ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych czy stabilizację wydanych pozwoleń na budowę.

wrzesień 2014

Przedmiar robót

Przedmiar to opracowanie określające rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, stworzone przed jego realizacją. Przedmiarowanie stosuje się jako pierwszy etap kosztorysowania w realizacji nowych zadań. 

Przedmiary robót, będące podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych, a w dalszej kolejności – ustalenia wynagrodzenia za roboty budowlane, są elementem składowym dokumentacji projektowej.
Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. przedmiar robót stanowi część składową dokumentacji projektowej, służącej do opisu przedmiotu zamówienia, co znaczy, iż za jego sporządzenie odpowiada projektant.

Ustalanie ilości robót jest pierwszą i zarazem bardzo istotną czynnością poprzedzającą każdą kalkulację kosztorysową, sporządzaną zarówno metodą uproszczoną, jak i szczegółową. Dotyczy to w równym stopniu kosztorysów sporządzanych przez inwestorów (kosztorysy inwestorskie), jak też przez wykonawców robót (kosztorysy ofertowe).
Od dokładności i poprawności określenia ilości robót zależy w dużej mierze precyzja oszacowania kosztów lub ustalenia ceny kosztorysowej poszczególnych robót, elementów robót i całego obiektu, dla którego kalkulacja jest sporządzana. 
sierpień 2014

Kosztorys

Kosztorys jest podstawowym dokumentem niezbędnym do przygotowania każdej inwestycji. Kosztorys jest ważny zarówno dla inwestora, bowiem określa wielkość kosztów inwestycji, jak i dla wykonawcy, ponieważ podaje kwotę, która wyznacza opłacalność realizacji inwestycji. Kosztorys stanowi także podstawowy dokument w procesie realizacji robót budowlanych dla wykonawcy i osoby sprawującej nadzór inwestorski na placu budowy.

 

Kosztorys sporządza się m. in. w celu:

 • określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania:
  - przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli złożonych ofert, uzyskania kredytu, prowadzenia i kontroli rozliczeń finansowych,
  - przez wykonawcę : w celu złożenia oferty inwestorowi, prowadzenia rozliczeń w takcie realizacji i inne;
 • prowadzenie rozliczeń finansowych między zleceniodawcą (inwestorem), a zleceniobiorcą (wykonawcą), a także pomiędzy wykonawcą a podwykonawcami;
 • rozstrzygania sporów;
 • w celach dowodowych;
 • wyceny nieruchomości, jako element jednej z metod określania wartości nieruchomości.

 

Jeśli masz problemy z przyzwyczajeniem się do nowego systemu Windows i tęsknisz za wyglądem ekranu, ustawieniami z Win 7 lub XP - zainstaluj Classic Shell. To bezpłatne narzędzie, którego głównym zadaniem jest przywrócenie klasycznego menu Start w systemie Windows 8. W ten sposób uzyskamy ponownie szybki dostęp do najważniejszych funkcji i narzędzi w systemie operacyjnym.
Classic Shell to zestaw najważniejszych funkcji i dodatkowych wtyczek, które były dostępne w poprzednich wersjach systemu operacyjnego Windows. Oprócz wyżej wspomnianego menu Start, otrzymujemy również klasyczny wygląd Eksploratora Windows i przeglądarki internetowej Internet Explorer 9.0. Oczywiście wszelkie dodatki i wtyczki możemy zaznaczyć lub odznaczyć w trakcie instalacji programu Classic Shell.

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego w połowie kwietnia br. przyjęła podstawową wersję projektu Kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Został on przekazany do resortu infrastruktury i rozwoju. Kodeks ten ograniczy formalności związane z procesem inwestycyjnym w Polsce i skróci czas oczekiwania na decyzję o pozwoleniu na budowę. Jeszcze do 7 lipca można przesyłać opinie, uwagi i propozycje do wersji podstawowej projektu kodeksu.

czerwiec 2014

Nowe akty prawne

W Dzienniku Ustaw z dnia 30 maja 2014 r. opublikowane zostały następujące akty prawne:

 1. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. poz. 720), które weszło w życie z dniem 31 maja 2014 r.;
 2. obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (dz. U. poz. 712).

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce jedynym kryterium nie będzie najniższa cena i zmniejszą się wymagania dla wykonawców w zakresie dokumentacji i zdolności ekonomiczno-finansowej.
Wtedy wszyscy odetchniemy z ulgą ... 

11 lutego br. Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych:
- dyrektywę w sprawie zamówień publicznych,
- dyrektywę w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
- dyrektywę w sprawie udzielania koncesji.

7 lutego br Sejm uchwalił nowelizację Prawa Zamówień Publicznych w zakresie podwyższenia progu stosowania Ustawy PZP.
Wysokość progu zastosowania Ustawy PZP została zwiększona z 14 000 euro do 30 000 euro. Nowa wysokość progu - 30 000 euro, od którego powstaje obowiązek stosowania ustawy Pzp, będzie dotyczyła wszystkich kategorii zamawiających. Oznacza to, że do udzielania zamówień wyłączonych spod Pzp z uwagi na ich szacunkową wartość nie będzie konieczne spełnianie wymagań określonych ustawą - Prawo zamówień publicznych.

Kosztorys inwestorski sporządza się w celu szczegółowego ustalenia kosztów danego rodzaju robót, pojedynczego obiektu lub części obiektu. Kosztorys inwestorski jest punktem odniesienia podczas porównywania ofert potencjalnych wykonawców robót budowlanych w toku postępowania przetargowego lub konkursu ofert.
Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są projekty przetargowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych.

Kosztorys inwestorski należy wykonywać w oparciu o wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-przestrzennym (Dz.U 2004.130.1389)

Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązują dwa nowe rozporządzenia dotyczące zamówień publicznych:
1.
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 1735).
2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1692).

Od 27 grudnia 2013 r. obowiązuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r., poz. 1530).

21 października 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów:

 1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”;
 2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów”.

 

 

3.10.2013 weszło w życie rozporządzenie z dnia 21 czerwca dotyczące zakresu i formy projektu budowlanego. Wprowadza ono konieczność wykonania dla każdego nowo projektowanego budynku analizy rozwiązań zaopatrzenia budynku w energię, uwzględnienie możliwości wykorzystania alternatywnych źródeł energii (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 762).

We wrześniu 2013r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

 1. ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984), która dodaje w art. 67 ust. 5 oraz zmienia brzmienie ust. 1 w art. 138a ustawy Pzp,
   
 2. ustawia z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1047), która rozszerza zakres wyłączeń spod obowiązku stosowania ustawy poprzez dodanie w artykule 4 punktu 14.

Program EDBUD pracuje na systemie Windows 8.
Dla wersji 64-bitowych systemów Windows proszę wykonać następujące operacje:
Po zainstalowaniu programu należy odszukać następujące pliki:
C:\EDBUD.300\PROGRAMS\KOSZTORYS\kosztorys.exe
C:\EDBUD.300\PROGRAMS\CENY\ceny.exe
C:\EDBUD.300\IEA\iea.exe
i klikając prawym przyciskiem myszy na każdym z tych plików z menu podręcznego wybrać opcję Właściwości, a następnie zaznaczyć dwie opcje: ‘Uruchom jako administrator’ i ‘Uruchom w trybie zgodności z Win XP’.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych został zamieszczony ujednolicony tekst Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D%3B2329

Ujednolicony tekst ustawy uwzględnia przede wszystkim zmiany Pzp wynikające z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1271), służącej wdrożeniu do polskiego prawa postanowień dyrektywy obronnej 2009/81/WE.
19 listopada 2012 r. w Dzienniku Ustaw (pozycja 1271) została opublikowana ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

11 marca 2010 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. Prawo Energetyczne. Zmiany polegają przede wszystkim na dalszym wzmocnieniu praw odbiorców energii elektrycznej. Sprzedawcy energii są zobowiązani do sprzedaży nie mniej niż 15% rocznej produkcji energii elektrycznej w trybie publicznym (art. 49a nowelizacji wejdzie w życie 9 sierpnia br.).

Biuletyn cen robót remontowych po klęskach żywiołowych BCK II kwartał 2010.W związku z zaistniałą sytuacją kryzysową związaną z powodzią na terenie Polski, firma OWEOB Promocja Sp. z o.o. udostępnia BEZPŁATNIE zaktualizowane do poziomu II kw. 2010 r. ceny robót remontowych po klęskach żywiołowych w biuletynie BCK. Biuletyn jest do pobrania w zakładce "pliki do pobrania" w wersjach PDF oraz elektronicznej. Biuletyn ten można zaimportować do programu EDBUD Kosztorys.

Zaproponowane w rozporządzeniu zmiany związane są przede wszystkim z koniecznością dostosowania przepisów tego aktu wykonawczego do znowelizowanej ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. specustawy drogowej. Chodzi o regulacje obowiązujące podczas wyceny nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje drogowe.

<< pierwsza < poprzednia 1 2 następna > ostatnia >>
Strona 1 z 2


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.