wazne informacje

Strona główna Serwis Ważne informacje Informacje branżowe Od stycznia nowe progi unijne i kurs złotego w przetargach

 

Na stronie tej będziemy informować Państwa o istotnych sprawach dotyczących kosztorysowania i funkcjonowania programów kosztorysowych EDBUD i Fobos. Serdecznie zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony.

listopad 2013

Od stycznia nowe progi unijne i kurs złotego w przetargach

21 października 2013 r. do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych zostały skierowane projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów:

  1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie średniego kursu złotego”;
  2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, zwane dalej „rozporządzeniem w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów”.

 

Rozporządzenie w sprawie średniego kursu złotego określa kurs złotego w stosunku do euro, który będzie stosowany do przeliczania wartości zamówień i konkursów określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 tej ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 78 ust. 3 dyrektywy 2004/18WE oraz art. 69 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE Komisja Europejska ogłasza w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej komunikat, w którym określa raz na dwa lata równowartość progów stosowania przepisów dyrektyw w walutach krajowych państw członkowskich, które nie uczestniczą w unii monetarnej.  Kurs złotego wobec euro obliczany jest jako iloraz wartości progu unijnego i równowartości progu określonej w złotych.

Obliczony w ww. sposób, na podstawie projektu komunikatu, kurs złotego zaproponowany w projekcie rozporządzenia wynosi 4,2249. W stosunku do aktualnego stanu prawnego, w którym średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196, kurs ten wzrośnie.

Rozporządzenie przewiduje cztery „rodzaje” kwot wartości zamówień oraz trzy „rodzaje” kwot wartości konkursów w zależności od rodzaju zamawiającego.

  1. Zamawiający z sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych oraz zamawiający będący innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług od wartości zamówienia wynoszącej 134 000 euro (aktualnie 130 000 euro).
  2. Obowiązek przekazywania ogłoszeń do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej dotyczących zamówień na dostawy lub usługi dotyczyć będzie innych zamawiających (z wyjątkiem zamawiających udzielających zamówień sektorowych i zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa), np. podmiotów prawa publicznego lub beneficjentów środków publicznych, w tym środków unijnych, jeżeli wartość zamówienia będzie równa lub przekroczy 207 000 euro (aktualnie 200 000 euro).
  3. W odniesieniu do zamówień sektorowych na dostawy lub usługi określa się w projekcie rozporządzenia kwoty wartości zamówień w wysokości wynikającej z art. 16 dyrektywy 2004/17/WE i podwyższonej z 400 000 euro do 414 000 euro. 
  4. Zamawiający udzielający zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa obowiązani będą do przekazywania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszeń dotyczących dostaw lub usług o wartości zamówienia wynoszącej 414 000 euro (dotychczas 400 000).
  5. W odniesieniu do zamówień na roboty budowlane kwoty wartości zamówień są takie same dla wszystkich rodzajów zamawiających i zostały podwyższone z 5 000 000 euro do 5 186 000 euro.
  6. Także w odniesieniu do konkursów w rozporządzeniu uzależnia się kwoty wartości konkursów od rodzaju zamawiającego. Kwoty te wynoszą odpowiednio: 134 000 euro (dla zamawiających wymienionych w § 2 pkt 1) oraz 207 000 euro dla pozostałych zamawiających. W odniesieniu do konkursów organizowanych przez zamawiających, którzy udzielają zamówień sektorowych kwota ta jest wyższa i wynosi 414 000 euro.

Podwyższenie wysokości wartości tzw. progów unijnych przy równoczesnym podwyższeniu dotychczasowego kursu złotego w stosunku do euro z 4,0196 zł do 4,2249 spowoduje wzrost, wyrażonych w złotych, wartości tych progów, w stosunku do obecnie obowiązujących wartości, od 43 589 zł dla zamówień na dostawy lub usługi udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych oraz zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej do 1 812 331 zł dla zamówień na roboty budowlane.  Mając powyższe na uwadze można przewidywać, że zmniejszeniu ulegnie liczba ogłoszeń publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przy równoczesnym zwiększeniu liczby ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Biorąc pod uwagę, iż wykonawcy z innych państw członkowskich Unii Europejskiej najczęściej pozyskują wiedzę na temat postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przede wszystkim z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, zmniejszenie liczby ogłoszeń w nim publikowanych, przy jednoczesnym zwiększeniu liczby ogłoszeń publikowanych w BZP, może przełożyć się na zwiększenie szans polskich przedsiębiorców na uzyskanie zamówień publicznych (ogłaszanych w BZP) oraz wzrost  udziału polskich przedsiębiorców w realizacji zamówień krajowych i lokowanie większej liczby zamówień na polskim rynku.

źródło: www.uzp.gov.pl


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.