faq

Strona główna Serwis FAQ

 

Nie wiesz jak wykonać daną operację w programach EDBUD lub FOBOS?

 

Skontaktuj się z nami

 

Koniecznie zajrzyj także do menu Serwis – Ważne informacje

 

Czy program EDBUD współpracuje z programem Norma?

Tak, program EDBUD Kosztorys ma możliwość importu oraz eksportu kosztorysów do programu Norma poprzez uniwersalny format ATH. Na podobnej zasadzie odbywa się współpraca z innymi programami do kosztorysowania.

 

Jak dodać własne logo na stronie tytułowej kosztorysu?

Żeby dodać swoje logo na stronę tytułową kosztorysu należy plik o nazwie logo.bmp lub logo.jpg umieścić w folderze EDBUD.300\Include\HTMLPrint. Logo będzie drukowane w prawym górnym rogu. Wcześniej nie można było ustalać jego rozmiarów, od wersji 3.22.9 każdy może ustawić rozmiary logo.

 

Jak ustawić liczenie MP od robocizny, gdy robocizna jest scalona?

Żeby zaznaczyć liczenie materiałów pomocniczych od robocizny najpierw należy ją rozbić na poszczególne składniki. Tylko wtedy można liczyć materiały pomocnicze. Po ustaleniu MP można scalić robociznę i materiały pomocnicze będą liczone.

Na wydruku nie mieści mi się rozbudowany numer pozycji. Kolumna Lp. jest za wąska, jak mogę to zmienić?

Tworząc podgląd wydruku w oknie ‘Ustawienia wydruku’, w zakładce ‘Ustawienia kolumn’ można zmienić szerokość kolumn dla danego typu wydruku. Należy z lewej strony okna wybrać kolumnę, a po prawej stronie określić jej szerokość.

 

Czy można wyceniać kosztorys w oparciu o więcej niż jedną bazę cenową?

Wyceniając kosztorys przez opcję ’Dopasuj Ceny’ z menu Ceny (dostępnej z poziomu zakładki RMS) w oknie ‘Dopasowanie Cen’ można zaznaczyć dowolną ilość baz cenowych, które mają być przeszukiwane.

 

Czy można utworzyć nowego użytkownika tak, aby dostęp do programu miały dwie osoby?

W programie EDBUD można utworzyć nieograniczoną liczbę użytkowników, każdy z nich może mieć swoje ścieżki dostępu do dokumentów i swoje indywidualne ustawienia i ekranu i wydruku. Aby utworzyć nowego użytkownika proszę w pierwszym okienku programu (okno logowania) zamiast istniejącej nazwy użytkownika podać nową i nacisnąć ‘OK.’. Pojawi się komunikat, że taki użytkownik nie występuje na liście i pytanie czy chcesz zalogować się jako nowy użytkownik. Po wybraniu ‘Tak’ pojawi się okno 'Dane użytkownika', gdzie można wprowadzić hasło. Nie ma jednak obowiązku jego nadawania. Jeśli w programie założonych jest kilku użytkowników, to w pierwszym oknie programu 'Podaj hasło' w polu Użytkownik na końcu pojawia się strzałka z możliwością wyboru użytkownika.

Podczas wychodzenia z programu pojawia się błąd ClassUser::Save Regs 0-. Jak zlikwidować powyższy błąd?

Błąd ten wyświetla się, ponieważ program nie może zapisać ustawień użytkownika do rejestrów. Mają Państwo zainstalowany system Win 7 i nie zastosowali się Państwo do wskazówek zawartych w instrukcji instalacji dołączonej do programu. System Windows 7 ma wyższy poziom zabezpieczeń niż np. XP i domyślnie blokowany jest zapis do rejestrów. Program EDBUD Kosztorys podczas zamykania próbuje zapisać indywidualne ustawienia użytkownika do rejestrów i nie może, stąd komunikat o błędzie. W liście przewodnim znajduje się informacja, że użytkownicy systemu Win 7 i Vista powinni jednorazowo dokonać zaznaczenia dwóch opcji. Po zainstalowaniu programu należy odszukać następujące pliki: C:\EDBUD.300\PROGRAMS\KOSZTORYS\kosztorys.exe C:\EDBUD.300\PROGRAMS\CENY\ceny.exe C:\EDBUD.300\IEA\iea.exe i klikając prawym przyciskiem myszy na każdym z tych plików z menu podręcznego wybrać opcję Właściwości, a następnie zaznaczyć dwie opcje: Uruchom jako administrator i Uruchom w trybie zgodności z Win XP. To na pewno rozwiąże problem.

 

Czy można zaimportować w programie EDBUD plik kosztorysu z programu Zuzia format .zuz?

Nie, ponieważ producent programu Zuzia nie udostępnia formatu danych dot. plików .zuz. Jednakże udostępnia format XML i z tego formatu można zaimportować kosztorys. Opcja ta dostępna jest w programie EDBUD od wersji 3.21.6. Należy poprosić osobę, od której otrzymaliście Państwo kosztorys o zapisanie go w pliku XML i taki plik można zaimportować do programu EDBUD Kosztorys.

 

Gdzie ustala się przelicznik dla innej waluty?

Aby zmienić przelicznik dla waluty należy wybrać z menu Narzędzia opcję ‘Baza jednostek miary’. Pojawi się okno ‘Jednostki miary’, w którym należy wybrać zakładkę ‘Waluta’ i w kolumnie mnożnik wprowadzić aktualny przelicznik dla danej waluty. W oknie tym znajduje się link do strony NBP, z aktualną tabelą kursów walut.

Czy ceny niektórych materiałów mogę wstawić w EURO?

Tak, na danym składniku, dla którego chcemy wstawić cenę w EURO klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję ,Właściwości,. W polu ‘Waluta’ zamiast zł wybieramy EURO, a w menu Dokument - Parametry kosztorysu - Stawka i waluta w polu 'Waluta końcowa ma być zł. Przelicznik dla EURO ustawiamy w menu Narzędzia - Baza jednostek miary - Waluta.

 

Jak usunąć niepotrzebne kosztorysy?

Niepotrzebne dokumenty można usuwać na trzy sposoby: 1. Z poziomu okna ,Otwórz, z menu Dokument, zaznaczając kosztorys do usunięcia i wybierając przycisk ‘Delete’ z klawiatury. 2. Z poziomu ‘Menadżera Dokumentów’, zaznaczając kosztorys do usunięcia i klikając na nim prawym przyciskiem myszy wybierając opcję ‘Usuń’. 3. Z poziomu MS Windows, wchodząc do folderu C:\EDBUD.300\DATA\KOS\ i usuwając niepotrzebne kosztorysy przyciskiem ‘Delete’ lub za pomocą opcji ‘Usuń’.

 

Jak wstawić pozycję do kosztorysu żeby nie były od niej liczone narzuty?

Jeśli może to być pozycja scalona z ceną jednostkową, to należy z menu pozycja wybrać ‘Dodaj’ lub ‘Wstaw Pozycję Scaloną’, a następnie wpisać nazwę i jednostkę miary pozycji oraz ilość, w zakładce ‘Nakłady’ wstawiamy cenę jednostkową za wykonanie danej pracy z narzutami. Do pozycji scalonej nie są dodatkowo naliczane narzuty. Jeśli jednak musi to być pozycja szczegółowa z wyodrębnionymi nakładami, to należy założyć nową grupę RMS i wszystkie materiały z tej pozycji przenieść do stworzonej grupy RMS. W oknie narzutów pojawi się dodatkowa kolumna z nazwą grupy, proszę tam nie definiować narzutów i wówczas od tych składników narzuty nie będą naliczane.

Jak wydrukować kosztorys ślepy?

Aby wydrukować kosztorys ślepy (bez cen) należy z menu Dokument wybrać opcję ‘Podgląd wydruku’, wskazać potrzebny szablon wydruku (np. Kosztorys uproszczony, Kosztorys szczegółowy …) i po wciśnięciu przycisku ‘Dalej’, w kolejnym oknie odznaczyć opcję ‘Drukuj ceny’.

 

Jak rozscalić robociznę w pozycji?

W menu Narzędzia – Opcje- Nakłady znajdują się dwie opcje dotyczące wyświetlania robocizny:  ‘Zawsze wyświetlaj robociznę razem’  ‘Wyświetlaj robociznę razem wg. ustawień w bieżącej pozycji’. Jeśli zaznaczona będzie pierwsza opcja robocizna będzie wyświetlana jako scalona. Jeśli zaznaczona będzie druga opcja robocizna będzie wyświetlana w taki sposób, w jaki została zamieszczona w katalogach norm. Czyli czasami scalona, a czasami rozbita na poszczególnych robotników. Żeby edytować poszczególne składniki robocizny należy edytować pozycję, wejść w zakładkę ‘Nakłady’ i odznaczyć opcję ‘Robocizna razem’.

 

Jak w programie EDBUD Kosztorys obliczyć koszt pracy deskowań?

Należy wskazać pozycję dla której chcemy policzyć koszt pracy deskowań, w pozycji tej wybrać sprzęt - deskowanie i z menu podręcznego (prawy klawisz myszy) wybrać opcję ‘Oblicz koszt pracy deskowań’. Wyświetli się okno ‘Koszt pracy deskowań’, składające się z dwóch zakładek: ‘Koszt pracy’ i ‘Pozycja kosztorysowa’. W każdej z tych zakładek mamy podany dokładny opis sposobu obliczania kosztu pracy deskowań. Do podanego wzoru podstawiamy odpowiednie wartości i określamy cenę najmu kompletu deskowania. Na tej podstawie powstanie nowa pozycja katalogowa uwzględniająca koszty pracy deskowań.

Od pewnego czasu na wydruku kosztorysu mam przesunięcie w nagłówku jednej kolumny. Za to jest dwa razy kolumna Razem, dlaczego?

Skoro występują przesunięcia pól na wydruku, to znaczy że przy ostatniej aktualizacji nie zostały usunięte ustawienia dot. wydruku, o których była mowa w instrukcji. Do prawidłowego drukowania dokumentów konieczne jest usunięcie ustawień wydruku dla danego użytkownika i przywrócenie ustawień domyślnych. Narzędzie do czyszczenia rejestru w zakresie ustawień wydruku znajduje się w menu Narzędzia/Użytkownik zakładka 'Ustawienia'. Po wybraniu ostatniego przycisku ‘Wyczyść’ z rejestrów zostaną usunięte dotychczasowe ustawienia dot. wydruku dokumentów i przywrócone ustawienia domyślne. Jeśli w jakiś sposób blokowany jest dostęp do rejestrów funkcja ta może nie działać automatycznie i wówczas należy ręcznie z rejestrów usunąć klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EDBUD\300\Users\User_001\AppsOptions\Kos\Print

 

Posiadam wersję branżową programu EDBUD kosztorys 3.21.5 WB z 2009 roku, w którym stawka VAT wynosi 22%. Jak zmienić stawkę VAT na obecnie obowiązującą 23%?

W starej wersji programu można wpisać nowe stawki VAT "z ręki" w ‘Parametrach kosztorysu’, z tym że trzeba o tym pamiętać i wpisywać w każdym kosztorysie. Nowych stawek nie ma na liście i nie są zapamiętywane. W aktualnej wersji programu EDBUD Kosztorys (od w. 3.22.5) nowe stawki są dodane do listy i są zapamiętywane.

 

Jak wprowadzić do pozycji wyliczenie przedmiarowe?

Wyliczenia przedmiarowe można wprowadzać w dwojaki sposób: 1. proste – wybierając przycisk F2 w kolumnie ilość, dla danej pozycji wpisujemy wyliczenie i zatwierdzamy je przyciskiem ‘Enter’ np. 2*3+3,8*1,26 2. zaawansowane – na wybranej pozycji wciskamy przycisk ‘F4’ (lub wybieramy opcję ‘Edytuj Obmiar’ z menu podręcznego), pojawi się okno ‘Obmiar pozycji’. Tutaj mamy możliwość wpisywania rozbudowanych wyliczeń przedmiarowych, również z zastosowaniem funkcji matematycznych oraz komentarzy do wpisywanych wyliczeń. Treść komentarza musimy poprzedzić znakiem apostrof ’. Jeśli chcemy by komentarz nie pojawiał się na wydruku, a był widoczny tylko dla nas, należy wpisywany tekst poprzedzić dwoma znakami apostrof ’’.

Czy można zmienić format liczb, by dla ilości były 2 miejsca po przecinku?

Tak, ustawienia formatu liczb dokonuje się w menu Narzędzia – Opcje – Format liczb.

 

Jak zapisać ceny z kosztorysu do własnej bazy cenowej?

Po wprowadzeniu cen do kosztorysu warto zawsze skorzystać z opcji ‘Zapisz ceny do bazy cenowej’ znajdującej się w menu Ceny. Po wywołaniu tej opcji pojawi się okno ‘Zapisywanie cen’, w którym należy wybrać bazę cenową, do której chcemy zapisać ceny i zatwierdzić przyciskiem ‘OK.’

 

Jak usunąć datę z wydruku kosztorysu?

Żeby data nie pojawiała się na wydruku kosztorysu, tworząc podgląd wydruku należy w zakładce ‘Opcje strony’ odznaczyć opcję ‘Drukuj datę’.

Za pomocą jakiego skrótu klawiaturowego mogę dodać pozycję?

Można dodać pozycję do kosztorysu używając klawisza F3, pojawia się okno ‘Pozycja katalogowa’ Kolejne kliknięcie przycisku F3 wywołuje okno ‘Wybór pozycji’, z wyszczególnionymi katalogami norm. W oknie tym poruszamy się Tabulatorem i strzałkami. Enterem wchodzimy w rozdział, tablicę, pozycję. Po kliknięciu na pozycji enterem dane wstawiane są do okna ‘Pozycja katalogowa’. Kursor ustawia się w polu ilość, wpisujemy obmiar. Tabulatorem przechodzimy do przycisku ‘OK.’ i wstawiamy ją do kosztorysu.

 

Czy w zestawieniu RMS pokazywane są nr pozycji, w których występują materiały?

Tak, wystarczy że pozycje w kosztorysie będą ponumerowane, a w zakładce Zestawienie RMS w ostatniej kolumnie ‘Lista pozycji’ pojawią się numery pozycji, w których dany składnik RMS występuje. Jeśli chcemy wydrukować zestawienie RMS z wykazem pozycji, w których występują składniki, możemy skorzystać z szablonów 6f i 6g eksportu do HTML.

 

Jak zmienić wielkość czcionki na ekranie?

Zmiany wielkości czcionek oraz kolorystyki dla ekranu dokonuje się w menu Narzędzia – Opcje – Kolory i czcionka.

Jak dodać materiały inne do pozycji?

Materiały pomocnicze (inne) dodawane są w pozycji. Proszę kliknąć dwukrotnie lewym przyciskiem myszy na pozycji, otworzy się okno: ‘Właściwości pozycji’. Na górze proszę wybrać zakładkę ‘Nakłady’, po prawej stronie w oknie wpisuje się procent materiałów pomocniczych, a poniżej dla poszczególnych składników w kolumnie ‘MP’ zaznacza się kliknięciem, od których składników mają być liczone Materiały pomocnicze. Zazwyczaj są liczone od materiałów znajdujących się w tej pozycji, sporadycznie od robocizny.

 

Nie ma kolumny krotność na ekranie, jak ją uaktywnić?

Główny arkusz programu, w którym użytkownik tworzy kosztorys, ma możliwość zmiany swojej treści, to znaczy np. zmiany kolejności oraz układu kolumn. Użytkownik może w każdej chwili zdefiniować, jakie kolumny maja być widoczne na ekranie i jaka ma być ich kolejność. Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumn pojawi się okno ‘Ustawienia arkusza’. Aby kolumna była widoczna należy ją zaznaczyć w polu z lewej strony nazwy kolumny.

 

Zażądano ode mnie wydruku kosztorysu uproszczonego z kolumną: wartość pozycji z VAT-em. Czy program EDBUD Kosztorys daje możliwość takiego wydruku?

Standardowo VAT liczony jest od sumy kosztorysu. Jednakże każdy inwestor ma inne wymagania i spotkaliśmy się już z tego typu żądaniami, dlatego też przygotowaliśmy szablon Eksportu HTML, który spełnia te wymagania. Proszę z menu Dokument wybrać opcję ‘Eksportuj do HTML’ i wskazać szablon eksportu 1e lub 1f.

Co oznacza ‘pochodzenie’ przy składnikach RMS?

Pole to służy do przyporządkowania składnikowi źródła pochodzenia np. ETO, Sekocenbud. Źródło pochodzenia możemy wybrać z istniejącej listy lub klikając na przycisk Dodaj wprowadzić nowe źródło pochodzenia. Istnieje możliwość określenia pochodzenia dla wprowadzanych lub importowanych składników RMS. Wydawcy cenników posługują się różnymi kodami dla konkretnej nazwy składnika lub też odwrotnie – różnymi nazwami dla konkretnego składnika. Opcja Pochodzenie została wprowadzona po to, by rozwiązać ten problem.

 

Czy w programie EDBUD KOSZTORYS istnieje możliwość obliczania czasu pracy rusztowań?

Program EDBUD Kosztorys oferuje dwie metody obliczania czasu pracy rusztowań. Pierwsza bazuje na założeniach do rozdziału 16 katalogu KNR 0202, druga zaś, to metoda rynkowa, polegająca na obliczaniu czasu i kosztów wynajmowania rusztowań przez wykonawcę. Obie te opcje dostępne są z menu Pozycja –Narzędzia.

 

W jaki sposób obliczyć i wydrukować fragment kosztorysu w programie EDBUD Kosztorys?

Aby obliczyć fragment kosztorysu należy w kolumnie odkryj/ukryj odznaczyć pozycje/rozdziały (domyślnie wszystkie rozdziały i pozycje są zaznaczone), których nie chcemy uwzględniać przy obliczaniu i drukowaniu dokumentu.

Jak w programie EDBUD Kosztorys połączyć kilka pozycji w jedną?

Czasami zachodzi konieczność, by kilka pozycji dot. tego samego typu robót połączyć w jedną. Program EDBUD stwarza taką możliwość poprzez zaznaczenie wybranych pozycji w kolumnie zaznacz/odznacz i wybranie opcji ‘Połącz wybrane pozycje’ z menu Pozycja – Narzędzia.

 

Co zrobić, by w kosztorysie ceny były wstawiane samoczynnie z bazy cenowej?

Jeśli korzystają Państwo tylko z jednej bazy cenowej (np. tylko SEKOCENBUD), to podczas importu cen z tego formatu proszę zaznaczyć pochodzenie ETO, a nie jak to jest domyślnie SEKOCENBUD. Wówczas po zaimportowaniu bazy cenowej ceny w kosztorysie będą wstawiały się samoczynnie z wybranej bazy cenowej (chodzi o zgodność ‘pochodzenia’ dla składników RMS znajdujących się w bazie RMS i zaimportowanych z cennika).

 

W jaki sposób odwoływać się do zmiennych wprowadzonych do pozycji obmiarowych?

Żeby w wyrażeniu przedmiarowym pobrać wartość zmiennej należy wpisać nazwę tej zmiennej w nawiasach kwadratowych np. [okno], aby wartość tę wstawić w innej pozycji niż występuje ta zmienna piszemy również w nawiasach kwadratowych identyfikator pozycji kropkę i nazwę zmiennej np.: [p1.okno].

Czy z przedmiaru można stworzyć kosztorys?

Tak, program EDBUD Kosztorys daje możliwość tworzenia kosztorysu na podstawie przedmiaru i odwrotnie, warunkiem jest posiadanie dwóch modułów z pakietu EDBUD – Kosztorysu i Obmiaru. W module Przedmiar/Obmiar stworzyliśmy dokument i teraz na podstawie naszego przedmiaru chcemy sporządzić kosztorys. W tym celu wykonujemy następujące operacje:  Zamykamy program EDBUD PRZEDMIAR\OBMIAR  Uruchamiamy program EDBUD Kosztorys. Po uruchomieniu programu anulujemy okno Kosztorys, które pojawia się automatycznie i wybieramy opcję ‘Otwórz’ z menu Dokument.  Następnie z okna Otwórz z zakładki Obmiar wybieramy dokument (przedmiar), na podstawie którego chcemy stworzyć kosztorys.  Po otwarciu tego dokumentu automatycznie będzie tworzony kosztorys na podstawie wybranego przedmiaru. Dla tworzonego dokumentu program domyślnie nadaje nazwę ‘Kosztorys na podstawie - (nazwa obmiaru)’ i zapisuje go w folderze C:\EDBUD.300\DATA\KOS ( nazwę możemy zmienić).  Po zatwierdzeniu przyciskiem ‘OK.’ nazwy dokumentu i ścieżki zapisu, dla tworzonego kosztorysu możemy określić narzuty, stawkę roboczogodziny i bazę cenową.  Przycisk ‘Zakończ’ powoduje otwarcie sporządzonego kosztorysu na podstawie przedmiaru. Analogicznie postępujemy w przypadku tworzenia obmiaru na podstawie sporządzonego kosztorysu.

 

Jest w programie opcja "zerowanie cen". Niestety nie zeruje cen wprowadzonych "z ręki" - a powinna zerować wszystkie, dlaczego?

Program zeruje zarówno ceny pobrane z baz cenowych, jak i ceny wprowadzone przez użytkownika, proszę tylko zwrócić uwagę, że w funkcji tej są dwie opcje: Pochodzenie cen do wyzerowania:  wprowadzone przez użytkownika  pobrane z baz cenowych W zależności od zaznaczonej opcji program zeruje wybrane ceny.

 

Widok 2 - Widok 4 - czy można je zmodyfikować na stałe, tzn. tak, aby wygląd był taki sam przy każdym otwarciu programu?

Zakładki Widok1, Widok2 ... zostały właśnie po to stworzone, by użytkownik sam dostosował je do swoich potrzeb i tak:  każdemu z tych widoków można nadać nazwę np.. szczegółowy, uproszczony, klikając prawym klawiszem myszy na nazwie widoku  w każdym widoku użytkownik może ustawić dowolny widok ekranu tzn. posługując się menu Widok można uaktywnić lub schować Drzewo Rozdziałów, Atrybuty Pozycji  w każdym widoku można też dowolnie ustawić kolumny, klikając prawym klawiszem myszy na nagłówku - można zaznaczyć/odznaczyć kolumny, które mają być widoczne i zmienić kolejność ich wyświetlania. Więcej na ten temat znajduje się w podręczniku na str. 23-24. Można także nadawać kolory dla pozycji i składników - menu Narzędzia-Opcje-Kolory i Czcionka. Więcej w podręczniku na str. 113-120. Wszystkie te ustawienia dotyczą tylko i wyłącznie wyglądu ekranu, a nie dotyczą wydruku.

Proszę o informację w jaki sposób policzyć koszty utylizacji gruzu (problem z wyborem pozycji)?

W celu wyliczenia kosztów składowania gruzu należy w kolumnie Zaznacz/Odznacz (jedna z ostatnich kolumn na ekranie, jeśli kolumna jest niewidoczna należy kliknąć prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumn, pojawi się okno ‘Ustawienia arkusza’ i zaznaczyć tą kolumnę ), zaznaczyć pozycje, dla których chcemy wykonać obliczenie a następnie z menu Pozycja - Narzędzia wybrać opcję ‘Oblicz koszt składowania (utylizacji) gruzu’. Pojawi się okno ‘Koszt składowania (utylizacji) gruzu’, w którym należy zaznaczyć odpowiednią opcję: czy koszty składowania mają być liczone sumarycznie dla wszystkich zaznaczonych pozycji, czy też z rozbiciem na poszczególne pozycje oraz podać cenę jednostkową. Po zatwierdzeniu wprowadzonych danych przyciskiem ‘OK.’, w kosztorysie zostanie dodana pozycja scalona o nazwie: koszt składowania ziemi, gruzu ...

 

W jaki sposób można dodać do pozycji dodatkowy materiał (nie ujęty w katalogach)?

Aby dodać nowy składnik, nieistniejący w bazie składników RMS programu EDBUD Kosztorys, należy w oknie składniki RMS (aby je wywołać wybieramy opcję Dodaj Nakład) wybrać na dole przycisk ,Nowy,, a następnie podać kod, jednostkę miary i nazwę składnika i zatwierdzić przyciskiem ,DODAJ,. W tym momencie składnik zostanie dodany do bazy składników RMS. Teraz należy go wyszukać i dodać do kosztorysu /więcej na ten temat znajduje się w poradniku użytkownika na stronie 68/.

 

Czy w Państwa programie do kosztorysowania istnieje możliwość wyszukiwania w katalogach robót wg słów kluczowych?

Oczywiście, w programie EDBUD Kosztorys istnieje taka opcja. Osoba tworząca kosztorys nie musi się martwić, że nie zna numeru katalogu, w którym znajduje się poszukiwana pozycja robót, ponieważ oprogramowanie EDBUD Kosztorys zawiera inteligentne narzędzie w postaci Menadżera katalogów, ułatwiające poruszanie się w gąszczu katalogów i posiada prosty w obsłudze, a jakże skuteczny, system wyszukiwania danych. Wystarczy tylko - w dowolnej kolejności - wpisać fragmenty nazw oddzielone średnikami, a program sam przeszuka zaznaczone przez nas katalogi lub typy katalogów i wybierze wszystkie pozycje wraz ze szczegółami spełniające podane przez nas kryterium.

end faq


Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.