edbud kosztorys

Strona główna Programy EDBUD Kosztorys

 

Program EDBUD KOSZTORYS to nowoczesne, elastyczne narzędzie umożliwiające tworzenie kosztorysu wg indywidualnych potrzeb użytkownika. Jest produktem nowej generacji, godnym polecenia zarówno małym, jak i dużym przedsiębiorstwom. Daje możliwość tworzenia różnego rodzaju kosztorysów, pozwala rozwiązywać praktycznie każdy problem, występujący w procesie kosztorysowania. Program charakteryzuje się mnogością narzędzi i opcji ułatwiających prace kosztorysanta.

 

Program EDBUD KOSZTORYS służy do kosztorysowania metodą szczegółową i uproszczoną. Posiada wbudowany słownik kodów CPV i możliwość wprowadzania numerów specyfikacji technicznych. Program współpracuje z innymi programami do kosztorysowania w zakresie wymiany danych, poprzez format ATH i XML. Umożliwia także eksport danych do programów Ms Excel, Open Office Calc i formatów HTML, PDF.

 

EDBUD współpracuje z popularnymi bazami cen oraz daje możliwość importu dowolnych baz cenowych wg predefiniowanego filtra importu.

 

Program sprzedawany jest z bazą liczącą ponad 270 katalogów norm lub w wersji branżowej z 20-oma wybranymi przez klienta katalogami norm. Obie wersje programu posiadają te same możliwości funkcjonalne, różnia się tylko ilością katalogów norm.

 

W skład programu EDBUD KOSZTORYS wchodzą moduły KATALOG i CENY.EDBUD Katalog to moduł do zarządzania, edycji i tworzenia katalogów norm.

EDBUD KATALOG umożliwia:

 • Tworzenie własnych baz katalogowych;
 • Edycje istniejących katalogów;
 • Automatyczną zamianę nazw w całym katalogu norm;
 • Powielanie i kopiowanie pozycji i rozdziałów;
 • Globalne dodawanie, usuwanie składników RMS;
 • Dodawanie własnych, nie wystepujących w katalogach, pozycji i składników RMS;
 • Globalną zamianę jednostek miary w wybranym fragmencie lub całym katalogu z możliwością przeliczania norm;
 • Wprowadzanie cen jednostkowych robót;
 • Scalanie elementów robocizny w jeden składnik w całym katalogu;
 • Zamieszczanie rysunków sporządzonych w module SZKIC i innych plików graficznych.

EDBUD Ceny to moduł do zarządzania i edycji istniejących baz cenowych oraz tworzenia własnych. Daje Użytkownikowi wiele narzędzi pozwalających na wygodną obslugę baz cenowych.

EDBUD CENY umożliwia:

 • Tworzenie nieograniczonej ilości własnych baz cenowych;
 • Edycje istniejących cenników;
 • Globalną zmianę cen w bazie cenowej;
 • Łączenie baz cenowych;
 • Sortowanie składników w bazie cenowej wg różnych kryteriów;
 • Podawanie cen w dowolnych walutach;
 • Eksport cen do programu MS Excel.

end faq

 

ATUTY PROGRAMU:

 • możliwość instalacji programu na jednym stanowisku w firmie i dodatkowo dla tego użytkownika na jednym stanowisku w domu lub na komputerze przenośnym;
 • bezpłatne szkolenie w zakresie obsługi zakupionego programu w siedzibie naszej firmy;
 • bezpłatna pomoc techniczna przez dwa lata od czasu zakupu programu badź jego aktualizacji;

 

Wybrane możliwości programu EDBUD KOSZTORYS:

 • Tworzenie kosztorysu za pomocą metody szczegółowej, uproszczonej i mieszanej;
 • Tworzenie kosztorysów zgodnie z procedurami FIDIC;
 • Wprowadzanie zaawansowanych wyliczeń przedmiarowych
 • Współpraca z innymi programami do kosztorysowania poprzez format ATH (eksport/import danych);
 • Import kosztorysów z programu Zuzia (format XML);
 • Współpraca z programem PDF Kosztorys, automatyczne tworzenie kosztorysów na podstawie przedmiarów z plików PDF;
 • Wbudowany słownik kodów CPV i możliwość wstawiania nr Specyfikacji Technicznych;
 • Tworzenie mini harmonogramu na podstawie kosztorysu;
 • Automatyczne tworzenie kosztorysu uproszczonego na podstawie szczegółowego;
 • Zbiorczy kosztorys inwestorski zawierający komplet dokumentów zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r;
 • Obliczanie czasu pracy rusztowań (dwie metody);
 • Obliczanie kosztu pracy deskowań;
 • Obliczanie kosztów składowania/utylizacji gruzu;
 • Podział kosztorysu wg zaawansowania robót (procentowo i ilościowo) i częściowe rozliczanie prac;
 • Rozbudowany mechanizm wyszukiwania pozycji w katalogach norm po fragmencie nazwy. Szybkie wstawianie znalezionej pozycji do kosztorysu;
 • Zamiana wszystkich pozycji w kosztorysie lub elemencie o danym numerze katalogowym na inną;.
 • Graficzna analiza wartości kosztorysu. Określenie procentowego i kwotowego udziału poszczególnych składników kosztorysu. Drukowanie wykresu;
 • Opcja ‘Zadania do wykonania’, która służy do przydzielania zadań do wykonania określonej osobie lub sobie samemu. Opcja ta przydatna jest zwłaszcza wtedy, gdy nad jednym kosztorysem pracuje kilka osób;
 • Tworzenie katalogów norm na podstawie kosztorysów;
 • Sprawdzanie zgodnosci kosztorysu z katalogami norm;
 • Dostęp do zaimportowanych z cenników stawek robocizny i narzutów bezpośrednio w oknach określania tych stawek;
 • Opcja dopasowywania stawki roboczogodziny do wartości kosztorysu;
 • Porównywanie dwóch kosztorysów wg różnych kryteriów;
 • Ukrywanie rozdziałów i pozycji w kosztorysie - obliczanie i drukowanie fragmentu kosztorysu. Wydruk pozycji ukrytych jako wariant, bez uwzględniania ich wartości w kosztorysie.
 • Dowolna struktura narzutów z możliwością nieograniczonej ich modyfikacji;
 • Tworzenie dowolnej ilości grup RMS z dowolnymi narzutami np. materiały sypkie;
 • Globalna zamiana jednostek miary pozycji z przeliczaniem nakładów;
 • Dowolne ustawienia formatów liczb dla wydruków;
 • Tworzenie raportu wyceny kosztorysu;
 • Eksport kosztorysów do programów MS Excel, OpenOffice Calc oraz programów do harmonogramowania;
 • Eksport kosztorysów do formatu HTML i pośrednio do programu MS Word;
 • Eksport dokumentów do pliku PDF;
 • Stosowanie różnych walut;
 • Na bieżąco wyświetlana wartość kosztorysu;
 • Kompletność i czytelność wydruków, pełna swoboda w kreowaniu ostatecznej formy wydruku;
 • Drukowanie logo firmy na stronie tytułowej kosztorysu;
 • Możliwość pracy w sieci;
 • Możliwość pracy wielu użytkowników na jednym stanowisku roboczym. Każdy użytkownik ma swoje indywidualne ustawienia programu;
 • Automatyczne sporządzanie kopii zapasowej. Autozapis, z możliwością ustalenia częstotliwości zapisu;
 • Rozbudowany wewnętrzny kalkulator, zawierający dużą ilość funkcji matematycznych;
 • Pełna integracja ze środowiskiem Windows i pakietem Microsoft Office;

 

Zaawansowane możliwości przeszukiwania kosztorysu wg różnych kryteriów:

 • Wyszukiwanie pozycji w kosztorysie po fragmencie kodu i nazwy;
 • Wyszukiwanie pozycji w kosztorysie wg wartości np. znajdź najdroższą/najtańszą pozycję, znajdź pozycje których wartość jest większa niż określona kwota itp.;
 • Wyszukiwanie pozycji wg wartości składników RMS np. znajdź pozycje gdzie jest najdroższa/najtańsza robocizna itp.

 

Wycena kosztorysu:

 • Automatyczna opcja dopasowania cen, z proponowaniem cen materiałów alternatywnych;
 • Opcja ‘Znajdź cenę’ – wyszukiwanie cen po fragmencie kodu lub nazwy składnika RMS;
 • Możliwość wprowadzenia średniej ceny ze wszystkich znalezionych cen danego składnika RMS;
 • Wycena kosztorysu w oparciu o dowolną ilość baz cenowych;
 • Globalny mnożnik do cen;
 • Globalny mnożnik do cen pozycji scalonych;
 • Globalna zamiana waluty w kosztorysie;
 • Zerowanie cen w kosztorysie;
 • Zapisywanie własnych cen do bazy cenowej.

 

Edycja pozycji i nakładów:

 • Wstawianie pozycji szczegółowych;
 • Wstawianie pozycji scalonych. Cena jednostkowa może także uwzględniać procentowy lub ilościowy udział składników RMS;
 • Zamiana pozycji;
 • Kopiowanie pozycji;
 • Usuwanie pozycji kosztorysowych;
 • Ukrywanie pozycji, możliwość tworzenia wariantów;
 • Łączenie kilku pozycji w jedną;
 • Zamiana pozycji katalogowej na pozycję scaloną;
 • Wstawianie składników do pozycji z bazy RMS;
 • Wstawianie własnych składników RMS;
 • Zamiana składników RMS w kosztorysie;
 • Usuwanie składników RMS;
 • Usuwania wybranego składnika RMS z całego kosztorysu;
 • Ukrywanie składników RMS.

 

Swobodne kreowanie wyglądu ekranu:

 • Możliwość konfigurowania widoków kosztorysu;
 • Ustawianie kolejności kolumn;
 • Ukrywanie kolumn;
 • Ustawianie szerokości kolumn;
 • Definiowanie kolorów i czcionek na ekranie;
 • Ustawianie pasków narzędzi;
 • Zaznaczanie wielu elementów kosztorysu do wykonywania różnych operacji.

 

Mnożniki i krotność:

 • Definiowanie dowolnej liczby współczynników do RMS na poziomie poszczególnych składników RMS, pozycji, elementów i całego kosztorysu;
 • Wstawianie krotności;
 • Globalny mnożnik do obmiaru;
 • Globalny mnożnik do ilości. Przy pomocy jednej opcji błyskawicznie można zmienić obmiary w całym kosztorysie lub w wybranym rozdziale, poprzez użycie mnożnika do ilości.

 

Wyliczenia przedmiarowe:

 • Tworzenie rozbudowanych wyliczeń przedmiarowych;
 • Stosowanie funkcji matematycznych w wyliczeniach przedmiarowych;
 • Przeplatanie wyliczeń obmiarowych komentarzem;
 • Wstawianie dodatkowych komentarzy, na własne potrzeby;
 • Dostepność kalkulatora z rozbudowanymi funkcjami matematycznymi;
 • Wstawianie mnożnika do całości wyliczeń przedmiarowych dla pozycji.

 

Wydatki inwestora:

 • Możliwość odliczania składników RMS otrzymanych od inwestora;
 • Możliwość odliczania dodatkowych wydatków inwestora, nie ujętych pozycjami kosztorysowymi;
 • Możliwość określenia innej stawki podatku VAT dla wydatków inwestora;
 • Podsumowanie wydatków inwestora z graficznym przedstawieniem udziału tych wydatków w wartości kosztorysu. 


Dodatkowe koszty:

 • Możliwość określenia dodatkowych poniesionych kosztów, które nie zostały ujęte pozycjami kosztorysowymi;
 • Możliwość wprowadzania narzutów kwotowych;
 • Możliwość określenia innej stawki podatku VAT dla dodatkowych kosztów;
 • Podsumowanie dodatkowych kosztów z graficznym przedstawieniem udziału tych kosztów w wartości kosztorysu;
 • Słownik dodatkowych kosztów. Tworzenie i zapisywanie w bazie dodatkowych kosztów, pobieranie tych danych ze słownika przy tworzeniu kolejnych kosztorysów.

 

Współpraca z cennikami:

Program EDBUD Kosztorys współpracuje z najbardziej popularnymi cennikami na rynku np. sekocenbud, bistyp, e-bistyp, intercenbud, eurocenbud, megacennik, importując ceny materiałów i sprzętu, jak i ceny jednostkowe robót i obiektów.
Program umożliwia takze import dowolnych baz cenowych za pomoca predefiniowanego przez użytkownika filtra importu.

 

Menadżer Dokumentów – zarządzanie kosztorysami:

 • Tworzenie własnych podfolderów;
 • Przenoszenie kosztorysów miedzy folderami;
 • Zmiana nazwy kosztorysu;
 • Kopiowanie kosztorysów;
 • Usuwanie kosztorysów;
 • Podłączanie pliku kosztorysu jako załącznik do wiadomości e-mail;
 • Folder ‘Ulubione’ – odwołanie do kosztorysu, który najczęściej otwierasz i potrzebujesz szybko znaleźć;
 • Sortowanie kosztorysów w oknie Menadżera;
 • Wyszukiwanie kosztorysów po fragmencie nazwy i po dacie;
 • Eksport listy kosztorysów (ze strukturą folderów) do pliku tekstowego;
 • Defragmentacja kosztorysu;
 • Archiwizacja kosztorysu.

 

Menadżer Katalogów:

 • Możliwość podłączenia katalogów norm z różnych lokalizacji;
 • Folder ‘Ulubione’ – odwołanie do najczęściej używanych katalogów norm;
 • Wyszukiwanie pozycji robót w katalogach norm po fragmencie nazwy;
 • Mozliwość wyłączenia części nazwy w procesie wyszukiwania pozycji np. wyszukiwanie wszystkich pozycji, w których znajduje się malowanie farbą, ale za wyjątkiem malowania farbami emulsyjnymi;
 • Określenie zakresu wyszukiwania – we wszystkich, bądź wybranych katalogach norm;
 • Zapamiętywanie ostatnio wyszukiwanych fraz;
 • Wyświetlanie szczegółów znalezionych pozycji;
 • Szybkie kopiowanie znalezionej pozycji do kosztorysu.

 

Menadżer obmiarów:

 • Współpraca z modułem Przedmiar/Obmiar;
 • Możliwość pobierania pozycji przedmiarowych z dowolnych przedmiarów;
 • Przypisywanie kilku wartości pozycji obmiarowych do jednej pozycji kosztorysowej.


Dodatkowe wydruki:

 • Karta limitowa materiałów;
 • Zestawienie RMS z numerami pozycji kosztorysowych, w których występują;
 • Szablony wydruku w językach: angielskim i francuskim;
 • Tabela elementów scalonych z procentowym udziałem poszczególnych elementów robót w stosunku do całości kosztorysu;
 • Kalkulacje szczegółowe nakładów jednostkowych.

 

end faq

 

To tylko niektóre z możliwości programu EDBUD Kosztorys. Pobierz lub zamów wersję demo i przekonaj się sam!Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności.